I.Předmět

Předmětem reklamačního řádu jsou veškeré informace spojené s reklamačními podmínkami, zárukou a odpovědností za vady.

II. Základní ustanovení

 1. Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese: ahoj@mybelka.cz nebo prostřednictvím online formuláře.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Kupující může zboží reklamovat dvěma způsoby:
  • a) Kupující vyplní online formulář a postupuje dle instrukcí, tj. vyplní osobní údaje, údaje o objednávce, označí vadu a zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace. Zboží následně zašle dle instrukcí na adresu prodávajícího.
  • Kupující oznámí Prodávajícímu vadu prostřednictvím emailu ahoj@mybelka.cz, vyplní reklamační formulář v papírové podobě, přiloží doklad o koupi, a zašle objednávku na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající vždy uvede popis vady a preferovaný způsob vyřízení reklamace.Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu koupě se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
 4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.
 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem.
 6. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.
 7. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzetí předmětu koupě k reklamaci.
 8. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět koupě převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. Tato lhůta však nemůže uplynout dříve než do 60 dnů od podání reklamace.
 9. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu koupě, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat předmět koupě kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

III. Odpovědnost za vady

 1. Kupující je povinen provést kontrolu předmětu koupě při převzetí předmětu koupě, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu koupě.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět koupě má jakost a vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
 3. V případě, že předmět koupě při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu předmět koupě uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou předmětu koupě, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu koupě, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.
 5. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást předmětu koupě.
 6. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud
  • a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
  • b) nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět koupě řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí předmět koupě tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.
 7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby předmět koupě byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 8. V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad předmětu koupě, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

IV. Mimosoudní řešení

 1. Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení §14 zákona č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
Reklamační formulář