I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Subjekt
Mybelka s.r.o.
IČO: 09126872
Sídlo: Husova 282, 739 61 Třinec
Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě C 82117
Kontaktní osoba: Agnieszka Farna
E-mail: ahoj@k42n6u6whm-staging.onrocket.site
web: https://mybelka.cz/(dále jen „prodávající“)
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) a to prostřednictvím webu umístěného na adrese https://mybelka.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

II. Zboží a ceny

 1. Vlastnosti zboží
  Informace ohledně zboží, včetně jeho ceny a hlavních vlastností, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu.
 2. Specifikum zboží upraveného v konfigurátoru
  Kupující bere na vědomí, že zboží, jehož vlastnosti upravuje v konfigurátoru je personalizovaným zbožím ve smyslu §1837 písm. d) občanského zákoníku (tj. je upraveno dle požadavků kupujícího) a dále bere na vědomí, že předloha nebo-li vizualizace personalizovaného produktu v konfigurátoru je pouze informativního charakteru a nejedná se o jeho přesné vyobrazení.
 3. DPH
  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty
 4. Slevy
  Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Druhy objednávek
  Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  a) prostřednictvím konfigurátoru (personalizované zboží),
  b) výběrem skladového zboží.
 2. Skladové zboží
  V případě výběru skladového zboží kupující provede objednávku tak, že zvolí druh zboží, počet, uvede kontaktní údaje, vybere způsob dopravy a klikne na tlačítko “OBJEDNAT”.
 3. Personalizované zboží
  V případě výběru zboží prostřednictvím konfigurátoru si kupující vybere druh zboží a způsob úpravy (druh pásku, kůži, kování, podšívku a případně i gravírovaní), uvede kontaktní údaje, vybere způsob dopravy a klikne na tlačítko “OBJEDNAT”. Jakékoliv úpravy nad rámec možností v konfigurátoru musí být s prodávajícím předem písemně odsouhlaseny.
 4. Dárkové poukazy
  Platnost dárkového poukazu je jeden rok od jeho zakoupení.
 5. Náležitosti objednávky
  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 6. Uzavření kupní smlouvy
  Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 7. Závaznost objednávek
  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může objednávku zrušit e-mailem, který je uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 8. Technické chyby
  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu.

IV. Zákaznický účet

 1. Zabezpečení
  Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
 2. Zneužití
  Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

V. Platební podmínky

 1. Platební možnosti
  Cenu zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:
  a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2002375737/2010 vedený u FioBanky,
  b) online platbou prostřednictvím platební brány ComGate.
 2. Platební brána
  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit online platbou prostřednictvím platební brány ComGate. Poskytovatelem služby ComGate je společnost ComGate Payments, a.s., která je licencovanou platební institucí působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 3. ComGate
  Kontaktní údaje ComGate Payments, a.s.
  e-mail: platby-podpora@comgate.cz
  tel: +420 228 224 267
 4. Způsoby platby
  V případě:

  • platby platební kartou zadáte v rozhraní platební brány ComGate číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o ověření druhým faktorem (SMS kód či jinak).
  • okamžité platby vás platební brána ComGate přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
 5. Dokončení platby
  Po dokončení online platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě.
 6. Doklad
  Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, který na vyžádání kupujícího zašle na uvedenou e-mailovou adresu.

VI. Platební podmínky

 1. Náklady
  Náklady na dodání zboží nese kupující. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Lhůta
  Lhůta pro dodání zboží je jeden měsíc a začíná běžet od nejbližšího pracovního dne po přijetí platby za zboží.
 3. Dodání
  Zboží je kupujícímu dodáno způsobem určeným v objednávce.
 4. Převzetí
  Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je (z důvodů na straně kupujícího) nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
 5. Kontrola
  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad je povinen toto porušení neprodleně oznámit přepravci.
 6. Náklady u reklamace
  Náklady na dodání zboží v souvislosti s reklamací zboží nese:

  • v případě zamítnutí reklamace kupující,
  • v případě uznané reklamace prodávající.
 7. Náklady u odstoupení
  Náklady na dodání zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese kupující.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Specifikum odstoupení u personalizovaného zboží
  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. d), občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno (personalizováno) podle přání kupujícího. S ohledem na charakter poskytované služby kupující bere na vědomí, že všechny produkty, jejichž parametry kupující zvolil v konfigurátoru, spadají do kategorie personalizovaného zboží.
 2. Odstoupení bez udání důvodu
  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 1 obchodních podmínek, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, v nepoškozeném původním obalu a bez známek používání.
 3. Vrácení peněžních prostředků
  Prodávající vrátí v případě odstoupení kupujícímu peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejdříve však po obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení hradí kupující.
 4. Způsob vrácení zboží
  Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 5. Započtení vzájemných nároků
  Nárok na náhradu škody, či jiné vzájemné nároky (např. úhrada nákladů spojených s vrácením zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Odstoupení prodávajícího
  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Vadné plnění
  Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, to znamená, že zboží:
  a) má vlastnosti, které si strany ujednaly a
  b) hodí se k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 2. Uplatnění práva z vadného plnění
  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí.
 3. Nepodstatná vada
  Jedná-li se o nepodstatnou vadu, má kupující právo na:

  • odstranění vady,
  • anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Podstatná vada
  Jedná-li se o podstatnou vadu, má kupující právo na:

  • odstranění vady,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, či
  • odstoupení od smlouvy.
 5. Volba práva
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady.
 6. Lhůta k vyřízení reklamace
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy měl prodávající možnost se s vadou seznámit.
 7. Výsledek reklamace
  Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Ostatní práva a povinnosti
  Ostatní práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č.89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).
 9. Reklamační řád
  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IX. Osobní údaje

 1. Zásady
  Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. Mimosoudní řešení sporů
  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum
  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodné právo
  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Práva duševního vlastnictví
  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Zásahy třetích osob
  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 4. Reklamační formulář
  Reklamace jsou podávány skrz interaktivní reklamační formulář dostupný na webu (odkaz na reklamační formulář link).
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022